Početna :: Dokumenti :: Ljubica Savić – stručna biografija

Ljubica Savić – stručna biografija

Obrazovanje

2015Master studije: Savetovanje
Gonzaga Univerzitet
Spokane, Sjedinjene Američke Države
2005Osnovne studije: Psihologije i Antropologije
York Univerzitet
Toronto, Kanada

 

Radno Iskustvo

2016 – 2017 Asocijacija za alternativno staranje o deci FAMILIAProjekat:
Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanjuPozicija:
Asistent programaDužnosti:

 • Asistirala prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora.
 • Asistirala pri upravljanju projektnim ciklusom.
 • Asistirala pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata.
 • Pripremala dokumentacije za izveštavanje kod donator.
 • Pripremala dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije.
 • Izrađivala nacrte finansijskih i narativnih izveštaja.
 • Po potrebi komunicirala sa donatorima i drugim akterim u vezi sa implementacijom projekata.
 • Komunicirala sa spoljim saradnicima (Računovođa, IT menadžer i sl.)
 • Prevodila tekstove i vršila analizu relevantne literature za potrebe projekta.
 • Učestvovala u timskim sastancima, seminarima i konferencijma s partnerima.
2015 – 2017 Sigurna Kuća

Program: Savetovalište za žene

Pozicija: Terapeut

Dužnosti:

 • Držala nedeljne grupne razgovore sa ženama u sigurnoj kući po modelu Response-Based terapeutskog pravca.
 • Po potrebi pružala individualne seanse ženama u sigurnoj kući ili ženama u zajednici koje nisu bile spremne da napuste svoje partnere.

Program: Roditeljstvo bez nasilja

Pozicija: Terapeut

Dužnosti:

 • Dizajnirala i implementirla grupni program za majke koje su želele da osveste svoje kapacitete i primene ih u cilju roditeljstva bez nasilja.
 • Osnaživala žene fokusirjići se n njihove postojeće veštine ali i n uobičajene principe kontrole i domincije kojim se nasilje sprovodi, po modelu Response-Based pravca.
2012 – 2015Kalgari ženska sigurna kuća za krizne situacije

Program: Savetovalište za porodicu

Pozicija: Savetnik za decu i adolescente

Dužnosti:

 • Vršila procene, izradjivala porodične planove, dizajnirala programske aktivnosti i pripremala uputstva za informisanje o porodičnom nasilju, koji zadovoljavaju bezbednosne, emocionalne i obrazovne potrebe dece i porodica.
 • Demonstrirala i podučavala decu nenasilnim veštinama rešavanja problema kroz individualne savetodavne sastanke i grupne sesije.
 • Blisko sarađivala sa timovima za dugoročno brinjavanje i ostalim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici.
 • Obezbedjivala orijentaciju djece i majki o programima u sigurnoj kući i povezivala ih sa relevantnim agencijama u lokalnoj zajednici.
 • Koordinirala bezbednost dece i menadžovala poverljive informacija sa školskim savetnikom i socijalnim radnicima.
 • Održavala ažurirane podatke i dokumentaciju svake porodice.
 • Sprovodila posmatranje dece nakon prijema kako bi se identifikovali potencijalni problemi u razvoju (fizički, emocionalni ili zdravstveni).
 • Planirala terapeutski pristup za decu i porodice.
 • Obezbeđivala neophodnu podršku majkama koja se odnosi na veštine roditeljstva i nenasilnog ponašanja dece u školi.
 • Održavala donatorsku sobu i vodila evidenciju o inventaru.
2014 – 2015Kalgari ženska sigurna kuća za krizne situacije

Program: Savetovalište za počinioce

Pozicija: Terapeut za počinioce

Dužnosti:

 • Pružala terapeutske usluge u skladu sa terapeutiskim Response-Based modelom (RBM).
 • Koristila alate sa Povratnim Informativnim Tretmanom dizajniranim za praćenje pojedinačnih ishoda.
 • Obezbijeđivala individualnu i grupnu terapiju muškarcima koji traže pomoć u vezi sa njihovim problematičnim ponašanjem.
 • Kontaktirala partnerke kako bi kompletirala provere partnera i nudila potrebnu terapiju i podršku.
 • Obezbeđjivala terapiju i podršku partnerima / bivšim partnerima, po potrebi.
 • Obezbeđivala konsultacije i RBM trening ostalom osoblju sigurne kuće.
 • Sarađivala sa drugim profesionalcima, kako interno tako i eksterno, kako bi se zadovoljile potrebe klijenata.
 • Učestvovala na redovnim sastancima tima i superviziji.
 • Održavala tačne, pravovremene i povjerljive podatke i statistiku.
 • Aktivno učestvovala u evaluaciji programa, osiguravajući da su ankete o evaluaciji programa dostavljene od strane klijenata.
 • Pridržavala se proceduralnog pravilnika sigurne kuce.
 • Pratila etičke smernice organizacije i registracione komore.
2013 – 2014 Kalgari ženska sigurna kuća za krizne situacije

Program: Zdravi odnosi

Pozicija: Terapeut za adolescente

Dužnosti:

 • Ovim školskim projektom pomagala sam adolescentima, kroz individialnu i grupnu terapiju, da rade na zaustavljanju međugeneracijskog ciklusa nasilja.
 • Obrazovla mlade o nasilju u intimnim odnosima, rodnim stereotipima, seksualnom uznemiravanju i načinima stvoranja bezbednih i zdravih odnosa.
2010 – 2012Klubovi Dečaka i Devojčica u Kalgariju

Menadžer slučaja adolescenata u riziku u grupnom smeštaju u lokalnoj zajednici

Dužnosti:

 • Osiguravala da su osovne potrebe mladih iz zaštite ispunjene, a da su mladi pritom bili podsticani na lični rast i razvoj.
 • Pomagala mladima u praktičnom rešavanju problema, sukoba, korišćenju vještinama nenasilne komunikacije, kao i sa izazovima pri zapošljavanju i upisu u školu.
 • Obučavala novo osoblje koje je pružalo podršku mladima na grupnom smeštaju.
 • Održavala komunikaciju sa socijalnim radnicima u vezi sa adolescentskim ciljevima, finansiranjem, odnosima sa biološkim roditeljima, kao i u vezi sa svim sudskim i pravnim pitanjima.
 • Menadžovala dosije za mlade i moderirala konferencije o adolescentima uključujući sve relevantne aktere.
 • Asistirala i bila pratnja mladima na sudu ili u razgovoru sa pravnim savetnicima.
 • Razvijala i implementirala nastavne planove za nedeljne časove iz životnih veština.
 • Provodila vreme sa mladima individualno zarad unaprečenja odnosa i osvarenja njihovih ličnih ciljeva.
 • Kreirala mesečne izvještaje mladih sa individualnim ciljevima i merljivim ishodima.
 • Odgovorna za formiranje i održavanje pozitivnih odnosa sa ostalim relevantim akterima zajednice.
 • Odgovorna za svu programsku dokumentaciju kao što su mesečni izveštaji, održavanje vozila, izveštaji o urgentnim vežbama i sl.
 • Dizajnirala i organizovala porodična okupljanja koja ističu snage svih članova porodice u cilju poboljšanja odnosa i uspešnije tranzicije biološkim roditeljima.
2008 – 2010VEGA Omldinski Centar  

Omladinski Svetnik

Dužnosti:

 • Nadgledala razmenu volontera kroz Evropsku volontersku službu, upravljala  medijskim kampanjama  i širenjem informacija o volonterskim programima.
 • Odgovorna za odabir volontera, obuku, rešavanje problema nastalih tokom procesa volontiranja i posredovanja između volontera i organizacije koja šalje volontere.
 • Pisala predloge projekata za finansiranje programa od lokalnih vlasti, ambasada i stranih donatora.
 • Učestvovala u organizciji seminara „Medijska pismenost“ finansirani od strane programa „Mladi u akciji“, u kojoj je učestvovalo 20 mladih učesnika iz partnerskih organizacija iz zemalja regiona i EU.
 • Upravljala programom zapošljavanja i karijernog vođenja koji je osmišljen da pomogne ugroženim mladima u cilju uspostavlja dugoročnih radnih odnosa sa potencijalnim poslodavcima.
 • Koordinirala i sprovodila naknadne programe sa i za ugrožene mlade, kao što su Emocionalna inteligencija za made, „Mladi i mediji“, „Kulturne filmske noći“.

 

Istorija zaposlenja

2016 – 2017Asocijacija za alternativno staranje o deci FAMILIA

 • Asistent programa, Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju
2015- 2017Sigurna Kuća

 • Terapeut, Savetovalište za žene i Roditeljstvo bez nasilja
2012- 2015Kalgari ženska sigurna kuća za krizne situacije

 • Savetnik, Progam za decu i adolescente
 • Terapeut, Savetovaliste za prestupnike
 • Savetnik, Zdravi Odnosi
 • Savetnik, Savetovalište u lokalnoj zajednici
2010- 2012Klub Dečaka i Devojčica u Kalgariju

 • Omladinski radnik
 • Predavač Životnih veština
2008-2010VEGA Omladinski Cetar

 • EVS Supervizor volontera
 • Omladinski savetnik
 • Savetnik za obrazovanje i zapošljavanje

 

Praksa

2013 – 2014Kalgari ženska sigurna kuća za krizne situacije

 • Terapeut, Savetovaliste za prestupnike
 • Savetnik, Zdravi Odnosi

 

Volontersko Iskustvo

2010 – 2015Gradska Biblioteka Kalgarija
Živa Knjiga

Dužnosti:

 • Javno predstavljala određenu grupu ljudi ili ličnu priču.
 • Delila lična iskustva, uvjerenja i vrijednosti sa strancima o važnim i ponekad ličnim pitanjima.
 • Preko jednostavnog razgovora nastojala ukidanju stereotipa i time podsticala razumevanje među različitim članovima zajednice.
2010 – 2015Usluge za Imigrante u Kalgariju

Prevodilac/ Trener za zapošljavanje

Dužnosti:

 • Obezbeđivala pismene prevode dokumenata i verbalnu interpretaciju.
 • Pružala pomoć imigrantima prilikom prilagođavanja novoj kulturi.
 • Pružala individualnu pomoć u sastavljanju CV-a i traženjem posla.
2010- 2012Hull Usluge za Decu i Porodicu

Omladinski Mentor

Dužnosti:

 • Obezbeđivala lične smernice koje povećavaju samopoštovanje mladih.
 • Razvijala interpersonalne sposobnosti i pružila mogućnosti za razvoj.
 • Pružala pomoć kako bi se mladoj osobi olakšalo odrastanje i tranzicija u nove skole, kroz uključivanje u zajednicu.
 • Slušala brige adolescenta i pružala odgovarajuću pomoć.
 • Stvarala mogućnosti za kreativno samoizražavanje i istraživanje.

 

Moja savršena ekonomija

Socijalna aktivistkinja

Dužnosti:

 • Podržavala socijalne projekte, lokalne i međunarodne, kroz prikupljanje sredstava, kao i lično volontiranje na projektima (sa policijom, lokalnim zatvorom, lekarima svratištima, dostavljanjem lekova, hrane, i odeće).
 • Učestvovala u projektu Putovanje otkrića, u Nikaragvi, u cilju podsticanja ličnog razvoja i društvene odgovornosti, gde je pomognuto više od 300 individua iz ugroženih populacija.
2010 – 2011Drop In Center

Terapija kroz Umjetnost, Inicijator i Moderator

Dužnosti:

 • Obezbeđivala mogućnost klijentima da se izraze umetnički u okruženju koje je najprirodnije i udobnije za klijente, i da pritom mogu govoriti o svojim životima, brigama i potrebama sa radnicima centra i drugim klijintima.
 • Podržavala razvoj prostora unutar centra koji će omogućiti umetničkim aktivnostima da budu deo svakodnevnog iskustva i time istovremeno zadovolje potrebe klijenta

 

x

Takođe pogledajte

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...