Početna :: Nedostaje mi detinjstvo :: Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice

(Decembar 2015 – Decembar 2017)

Projekat Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju namenjen je deci sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama, sa ciljem unapređenja njihove socijalizacije i inkluzije. Nažalost, broj ove dece u Srbiji je u porastu, a sveobuhvatni set usluga u sistemu socijalne zaštite koji bi se bavio prevencijom i tretmanom, u ovom trenutku ne postoji u našoj zemlji.

Glavne aktivnosti koje se sprovode tokom projekta podrazumevaju razvoj inovativnih usluga za direktnu podršku deci sa problemima u ponašanju, njihovim porodicama i profesionalcima (koji rade sa decom) – radi se o osnivanju individualnog savetovališta za decu i porodice, edukaciji profesionalaca iz sistema socijalne zaštite i prosvete, kao i pružanju psihosocijalne podrške putem telefona. Pored toga, jedna od važnih aktivnosti jesu edukativni programi za unapređenje znanja i veština roditelja/hranitelja i profesionalaca u razumevanju nastanka problema u ponašanju, o tehnikama nenasilnog disciplinovanja i uspostavljanja kvalitetnog odnosa sa detetom. Na temu potreba dece sa problemima u ponašanju i negativnog uticaja fizičkog kažnjavanja snimljen je i serijal od četiri emisije, pod nazivom Nedostaje mi detinjstvo.

Nosilac projekta je Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA, koja kroz razvijenu mrežu saradnika, razvija i afirmiše inovativne i efikasne modele podrške deci, njihovim biološkim i alternativnim porodicama (hraniteljima i usvojiteljima), kao i stručnjacima različitih profila, u skladu sa najboljim interesom deteta. Partneri na projekt su Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija.

Sve aktivnosti su deo šireg projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Asocijacija FAMILIA sa partnerskim organizacijama CPSU Kragujevac, Niš i Ćuprija ulaže napore i traži podršku šire zajednice da od ovog Projekta formira trajni servis, tako da u okviru Resursnog centra za probleme u ponašanju:

 • deca i njihovi odgajatelji mogu da dobiju individualnu savetodavnu, kao i psihosocijalnu podršku telefonom. Pored toga, za odgajatelje (roditelje/usvojitelje/hranitelje) bi se održavao program edukacije, kao i grupe za podršku, što bi omogućilo bolje razumevanje ponašanja deteta, građenje kvalitetne relacije u dijadi dete-roditeljska figura, kao i ovladavanje tehnikama pozitivnog (nenasilnog) disciplinovanja.
 • profesionalci u vrtićima i školama ojačavali bi se kroz edukativni program i konsultacije za nastavnike i vaspitače, što bi omogućilo pružanje kvalitetne podrške deci sa problemima u ponašanju u okviru obrazovnog sistema.
 • stručnjaci socijalne zaštite, pored konsultativne podršlke, mogu da pohađaju akreditovane programe: 1. DECA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJUprogram podrške za decu i njihove odgajatelje. Procena potreba radi efikasne podrške – Obuka za primenu modela i bateriju instrumenata procene potreba dece sa teškoćama i njihovim porodicama (ROD).

Razvoj jedinstvenog resursnog centra ne samo da bi se bavio prevencijom problema u ponašanju i delinkvencije, već bi omogućio i ekonomično upravljanje resursima, zahvaljujući istovremenoj podršci i edukaciji roditelja/hranitelja, nastavnika i relevantnih profesionalaca iz četiri regiona u Srbiji.

Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice sa sloganom “Nedostaje mi detinjstvo”, je o deci sa problemima u ponašanju

Broj dece sa problemima u ponašanju je u porastu. Radi se, uglavnom, o zanemarenoj deci koja ispoljavaju teškoće u emocionalno – socijalnom razvoju, a njihovo najbliže okruženje, često, to ne prepoznaje i smatra ih, gotovo jedino, odgovornim za njihovu neprilagođenost.

 • Zašto deca razvijaju probleme u ponašanju?

 • Od čega zavisi da li će problem prerasti u poremećaj ili delikvenciju?

 • Ko danas vaspitava decu?

 • Ako su batine kontraproduktivne, šta je onda alternativa?

 • Da li je predrasuda da su deca sa problemima u ponašanju isključivo odgovorna za svoje ponašanje?

 • Šta im danas nudi društvo i njegovi servisi?

 • Da li se sa višegodišnjim trendom smanjivanja broja dece u Srbiji, povećavaju ili smanjuju šanse za njihov normalan razvoj? Šta kaže život?

Projektom Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, sa sloganom Nedostaje mi detinjstvo, finansiranim sredstvima Evropske unije, želimo da unapredimo socijalizaciju i uključenje u zajednicu dece sa problemima u ponašanju.

Nosilac Projekta je FAMILIA, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci koja kroz razvijenu saradničku mrežu, razvija i afirmiše različite i sveobuhvatne modele podrške deci, biološkoj i alternativnoj (usvojiteljskoj, hraniteljskoj) porodici, kao i profesionalcima, a u skladu sa najboljim interesima dece.

Partneri su:

 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija.

U cilju prevencije delikvencije dece sa problemima u ponašanju, FAMILIA i partneri – Centri za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, Niš, i Ćuprija, obučavaju odgajatelje (hranitelje, usvojitelje, roditelje), nastavnike i vaspitače, da bolje razumeju potrebe koje stoje iza nepoželjnog ponašanja dece, kao i da ovladaju veštinama za njihovo pozitivno disciplinovanje, podržavanje optimalnog razvoja i oblikovanje u produktivne članove društva.

logoi

plakat

Pored unapređenja veštine hranitelja u bavljenju ponašanjem dece sa problemima u ponašanju, kroz kreiranje programa sa školama i vrtićima, projekat obuhvata i poboljšanje kompetencije nastavnika, osnivanje službe za  psiho-socijalnu podršku telefonom deci  sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama, kao i individualni rad sa decom niskog uzrasta sa problemima u ponašanju.

Kroz snimanje i emitovanje četiri okrugla stola u kojima su učestvovali predstavnici Centara za porodični smeštaj i usvojenje, Zavoda za vaspitanje dece i omladine, vaspitači, psiholozi, socijalni pedagozi, psihijatri, hranitelji, socijalni radnici, kao i novinari koji su imali priliku da im postavljaju pitanja, ostvarena je mogućnost da se javnosti ukaže na neophodnost uspostavljanja i licenciranja specijalističke usluge – Resursnog centra, za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice.

 

Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a sprovodi ga Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

logoeusupp         logo_mrzbsplogoeu_inkluzivno

 

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

.

x

Takođe pogledajte

Konferencija za medije i promovisanje projekta

Poziv na Konferenciju za medije i promovisanje projekta„Razvijanje resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihovih porodica“, sa sloganomNedostaje mi detinjstvoPoštovane/Poštovani,Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA i partneri Centri za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, ...

Unapređenje kvaliteta života dece sa smetnjama

Unapređenje kvaliteta života dece sa smetnjama (2014) – obuka stručnih radnika GCSR Beograd za procenu potreba po ROD metodologiji i planiranje podrške za decu i porodice. Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene dece i porodica (2011-2014)

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.