Početna :: Publikacije :: Knjige :: Model ROD – baterija, instrument

Model ROD – baterija, instrument

ROD – Model procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

Baterija instrumenata za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju – ROD, potpuno je jedinstvena, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima. ROD deponovan u Zavodu za intelektualnu svojinu pod rednim brojem A-122/2011.
Godina izdanja: 2011. Finansijska podrška: UNICEF, EU

***

I. Kratak opis baterije:

Rod model procene sastoji se od četiri instrumenta (ROD 1, 2, 3 i 4) i rekapitulacije podeljenih u četiri uzrasna perioda:

 • 0 do 24 meseca
 • 2 do 6 godina
 • 7 do 14 godina i
 • 15+

→ ROD 1: POTREBE DETETA Izvor podataka: Odgajatelj, najmasivniji je instrument u bateriji, predstavlja razvojnu psihologiju u malom – uključujući podsetnike i relevantne indikatore za prepoznavanje potreba dece, a obuhvata domene:

 1. Zdravstvene potrebe
 2. Emocionalno socijalni razvoj i ponašanje (Emocionalne potrebe; Odnos sa užim i širim socijalnim okruženjem i ponašanje)
 3. Lični i porodični identitet
 4. Psihomotorni/kognitivni razvoj, obrazovanje, zaposlenje i profesionalno usavršavanje
 5. Samostalnost u brizi o sebi

→ ROD 2: UPITNIKA ZA DETE

→ ROD 3: UPITNIK ZA ODGAJATELJE (ispituje Vaspitni stil odgajatelja i druga pitanja relevantna za funkcionisanje porodice u okruženju, uključujući i modifikovanu Ekomapu)

→ ROD 4: LISTA OPSERVACIJE

ROD model je koncipiran sa ciljem da posluži kao osnova za pravljenje plana podrške/usluga, čime se ostvaruju uslovi da procena nije sama sebi svrha, vež sredstvo koje omogućiti da se ostvari promena i bolji kvalitet života za dete i porodicu u kojoj živi.

Model obezbeđuje stručnim radnicima da u direktnom kontaktu sa detetom i porodicom lako prepoznaju i registruju teškoće, samim tim, vrstu i nivo POTREBA, ali je akcenat na snagama deteta i porodice, jer upravo SNAGE i kvalitet podrške određuju ishode za dete.

Na osnovu procene AKTUELNOG funkcionisanja, omogućena je rekonstrukcija detetove PRETHODNE ISTORIJE i POGLED U BUDUĆNOSTI, sa jasno definisanim smernicama za podrškom, radi prevencije rizika i ostvarivanja optimalnog razvoja deteta.

model_rod

II. Primena

Baterija je do danas primenjena na preko 200 dece, njihovih bioloških, hraniteljskih i usvojiteljskih porodica. Proveru je izvršilo 75 stručnjaka iz 40 CSR sa područja cele Srbije, koji su ostvarili uslove za sticanje licence za programPROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE Obuka za primenu modela i baterija instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica (ROD), akreditovanog od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (pod rednim brojem 108):

ROD baterije je korišćena za potrebe:

 • Usmerene procene u radu voditelja slučaja.
 • Kao osnova za pravljenje plana usluga, naročito za decu sa smetnjama u razvoju i ponašanju.
 • U slučajevima sumnje na zlostavljanje.
 • Kod preventivnog i korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskih prava i kada se odlučuje o izmeštanju deteta iz biološke porodice.
 • Kod porodica čiji je član u sukobu sa zakonom za jasnije sagledavanje roditeljskih kapaciteta.
 • U kriznim i vandrednim situacijama u porodici (npr. razvod i sl.).
 • Prilikom smeštaja i praćenja adaptacije deteta u hraniteljskoj ili usvojiteljskoj porodici.
 • U zaštiti dece na hraniteljstvu, radi planiranja podrške detetu i porodici, preispitivanju hraniteljskih kompetencija, sparivanja, tj. kompatibilne podobnosti.
 • Za mlade koji izlaze iz zaštite (naročito značajan deo o samostalnosti).

A. Ispitivanje:

Ispitivanje se odvija u porodici – dakle, poznatom okruženju za dete.

Preporuka za voditelje slučaja je da primenjuju bateriju prema potrebi, u situacijama kada su u dilemi ili donose odluke koje će imati dalekosežne posledice na razvoj i budućnost deteta. Nije nužno da se uvek primenjuju sva četiri instrumenta u uzrasnoj bateriji, već se u zavisnosti od svrhe konkretne procene, mogu koristiti i pojedinačni instrumenti.

Ispitivanje u porodici traje oko 2 sata (kod dece nižeg kalendarskog uzrasta ispod 120 minuta, a za onu preko 11 godina do 150 minuta). Uz pripremu za procenu i vreme potrebno za rekapitulaciju, ROD model se može primeniti i pružiti valjane zaključke o vrsti i intenzitetu potreba i podrške, unutar dva dana. Pri tome, svi instrumenti baterije počivaju na istom teorijskom okviru i znanjima, koje stručni radnici stižu unutar trodnevnog treninga, što omogućava nedvosmisleno tumačenje rezultata.

(Za poređenje, standard za primenu core assessment-a u UK traje 15 dana, pri čemu se koriste raznorodni instrumenti, što dolaženje do rezultata čini kompleksnim, iziskujući dugotrajnu i opsežnu edukaciju profesionalaca. Po važećem domaćem i inostranim pravilnicima za primenu instrumenata koji se koristi u dijagnostičke i prognostičke svrhe, profesionalci moraju da pohađaju posebnu obuku, za svaki pojedinačno.)

B. Primenjivost baterije:

 • Prepoznavanje nivoa potreba koje stoje iza problema u emocionalno i socijalnom funkcionisanju deteta, vrstu potrebne podrške i anticipaciju mogućih ishoda.
 • Baterija omogućava da se otkrije SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DECE, a tokom ispitivanja stručni radnici su se susretali sa situacijama da je sumnja nedvosmisleno potvrđivana ili otklanjana.
 • Prepoznavanje POREMEĆAJA PRIVRŽENOSTI
 • Rano prepoznavanje POREMEĆAJA PONAŠANJA.

 

 1. Rano prepoznavanje RAZVOJNIH POREMEĆAJA, što može da posluži kao osnova za upućivanje dece na ranu specijalističku procenu.
 2. Omogućava DEMISTIFIKACIJU MENTALNE RETARDACIJE i drugih razvojnih smetnji.
  • baterija omogućava prepoznavanje i diskriminaciju teškoća dece koje se često pripisuju retardaciji, a zapravo su posledica: zanemarivanja, zlostavljanja, nedostatka stimulacije, prezaštićivanja, previsokih ili odsustva bilo kakvih očekivanja.
 3. U generalnom smislu, ROD procena obezbeđuje:
  • kvalitetnu povratnu informaciju porodici, detetu i odgajateljima. Na taj način se gradi poverenje između stručnih radnika centra i porodica, a sama procena ima i intervenišuće dejstvo. Upoznavanje odgajatelja (roditelja, hranitelja, usvojitelja, srodnika) sa prirodom teškoća kod deteta, obezbeđuje razumevanje njegovog ponašanja/funkcionisanja, što je često pola puta do promene.
  • osnovu za izrada Individualnog plana usluga/podrške za dete i porodicu.
  • izradu plana za napuštanje zaštite za mlade 15+.
  • prikupljanje podataka u vezi konkretnog deteta sa smetnjama u razvoju, koji su važni za rad i odluke koje donosi interresorna komisija.
  • argumente i osnovu za izradu individulanih planova obrazovanja za decu sa teškoćama u ponašanju i ukazuje na nužnost uključivanja škola u monitoring sisteme pri realizaciji planova za preoblikovanje ponašanja dece.
  • smernice za rad voditelja slučaja, savetnika za hraniteljstvo i drugih profesionalaca uključenih u brigu o deci.

Baterija instrumenata za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju – ROD, potpuno je jedinstvena, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima. ROD deponovan u Zavodu za intelektualnu svojinu pod rednim brojem A-122/2011.

Primenu baterije podržava monografija, pod nazivom: DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: potrebe i podrška, kao i akreditovani program obuke: OD PROCENE POTREBA KA EFIKASNOJ PODRŠCI – edukacija za primenu modela procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica (ROD). Program je akreditovan od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (red. broj 108) i do sada je obućeno 75 stručnih radnika iz 40 CSR sa područja cele Srbije.

x

Takođe pogledajte

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.