Početna :: Dokumenti :: Branka Radojević – stručna biografija

Branka Radojević – stručna biografija

Opšti podaciRođena 02.03.1967 u Zemunu.
ObrazovanjeDoktor psihologije. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, sa tezom: PROBLEMI U PONAŠANJU I RAZVOJ NESIGURNIH OBRAZACA VEZIVANJA: Uticaj konteksta odrastanja dece pod rizikom (2016).

Magistar psihologije. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Socijalna psihologija. Tema: ISPOLJENOST PROBLEMA U PONAŠANJU KOD DECE SA SMETNJAMA U INSTITUCIONALNOM I PORODIČNOM KONTEKSTU (2014).

Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju,  smer: Klinička psihologija (1995).

Osnovnu i srednju školu (IX i V beogradska gimnazija) pohađala  u Beogradu.

Oblasti interesovanja i kompetencijeI.Autor je akreditovanih programa za obuku profesionalaca u socijalnoj zaštiti:

a. DECA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU – Vaninstitucionalna podrška deci i porodicama (akreditovan od strane Republickog zavoda za socijalnu zaštitu – RZSZ).

b. PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKEObuka za primenu baterije instrumenata za procenu potreba dece i njihovih porodica (ROD), akreditovanog od strane RZSZ.

II. Obučena za podršku – individualnu i grupnu, deci, adolescentima i njihovim porodicama (biološkim, hraniteljskim i usvojiteljskim) sa fokusom na sledeće oblasti:

  • Poremećaji ponašanja dece i adolescenata,
  • Poremećaj privrženosti i druge teškoće (enuresa, socijalno uzrokovana hiperaktivnost, itd.) nastale kod dece izložene nepovoljnim uslovima razvoja (zlostavljane, zanemarene),
  • Problemi braka i porodice, uključujući i psihogene seksualne disfunkcije.

III. Pored edukacije profesionalaca u socijalnoj zaštiti, kreiranja i pilotiranja inovativnih servisa za decu i porodice učestvovala je u brojnim istraživanjima: 1. Evaluacija napretka dece sa smetnjama izmeštenih iz Kulina u MDZ (u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i Nišu, fin. UNICEF, 2012); 2. Procena potreba i iskustava mladih koji napuštaju zaštitu (fin. SC Norway, 2007); 3. Procena potreba i stavova profesionalaca iz oblasti zaštite dece o hraniteljstvu dece sa teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju (Ministrastvo rada i FSI, 2006); 4. Potrebe dece na ranom uzrastu u hraniteljskim porodicama (Ministarstvo za socijalna pitanja, fin. SC UK, 2002), itd.

Bibliografija:

 

Radojević B.(ured.), Mitić, M., Hrnjica, S., Rudić, N., Stefanović, M., Povše-Ivkić, V., Aleksić-Hill, O., Antičević, S. (2014) Deca sa teškoćama – preporuke za procenu i podršku. Beograd: FAMILIA.

Radojević B.(ured.), Mitić, M. (ured.) (2011) ROD – Model procene dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Mitić, M. (ured.), Radojević, B., Hrnjica, S., Žegarac, N., Stefanović, M., Veljković, L., Rajović, V., Piper, B, Radović-Župunski, M. (2011) Deca sa smetnjama u razvoju – potrebe i podrška. Beograd: RZSZ.

Radojević, B, Šarac, N. (2007) Deca sa problemima u ponašanju. U Mitic, M. (ured.)  Hraniteljstvo kao izazov. Beograd: FAMILIA.

Radojević, B., Mitic, M. (2005) Foster Youth Programme: Global Bioethics (Vol.18-2005). Florence: University of Florence.

Radojević, B. (ured.) i saradnici (2005) Svako ima nekoga koga nema. Beograd: FAMILIA. (Publikacija za profesionalce za rad sa adolescentima bez roditeljskog staranja).

Radojević, B. (2002) Razvoj deteta. U Mitic, M. & Kondic, K. (ured.) Deca na ranom uzrastu u hraniteljskim porodicama. Beograd: Save the Children UK, Belgrade.

Radojević, B. (2002) Kako ljubav hrani i leči: Bukvar hraniteljstva, Grupa autora. Beograd: UNICEF/FAMILIA.

Radojević, B. (2001) Program za adolescente na porodičnom smeštaju. U Ćurčić, V. (ured.) Drama jedne mladostiu Srbiji 1990-2000. Beograd: Ćurčić, V. i IP “Žarko Albulj”.

Radno iskustvo

 

 

 

1999 do sada: Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA; Beograd, Gundulićev venac 38/17.

Pozicija: Programski direktor.

§   Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice (EU 2015 – 2017).

§   Razvoj terapeutskog hraniteljstva za decu sa problemima u ponašanju (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja 2014, 2016).

§   Objavljivanje drugog dopunjenog izdanja ROD instrumenta za procenu dece i planiranje podrške (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja 2014).

§   Edukacija profesionalaca socijane zaštite, uključujući i one angažovane u Inter-resornim komisijama, za procenu potreba dece i individualno planiranje – oko 500 profesionalaca (finansiranje: EU, UNICEF i Ministarstvo rada i socijalne politike, 2011-2014).

§   ALEN – Podrška mladima ugroženih grupa u osamostaljivanju u Srbiji, Austriji, Hrvatskoj i Mađarskoj (EU progress fond, 2012).

§   Razvijanje baterije instrumenta ROD za procenu potreba dece sa teškoćama I njihovih porodica (2009-2011, EU uz podršku UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalne politike). Konsultant dr Greg Kelly, Queens University of Belfast, NI.

§   Podrška zlostavljanoj deci i njihovim hraniteljskim porodicama (SC Norway, 2007-2010).

§   Osnaživanje i edukacija stručnjaka za transformaciju institucija socijalne zaštite (Fond za socijalne inovacije pri Ministarstvu rada i socijalne politike, 2006-2007).   

§   Specijalizovano hraniteljstvo za decu sa problemima u ponašanju (FSI pri Ministarstvu rada i socijalne politike, 2005-2007). Konsultant Gary Westwater, INCLUDEM, Glasgow, Scotland.

§   Psihosocijalna podrška usvojiteljskim porodicama (FSI, 2005-2007). Konsultant: prof. dr Peter Selman, Newcastle University, UK.

§   Psihosocijalni program za adolescente bez roditeljsko staranja (SC Norway, SC UK,1999-2007).

2001 – 2002 Save the Children UK, Beogradska kancelarija

Pozicija: Asistent na Programu hraniteljstva.

  • Učešće u Predlogu izmene zakonodavstva u delu Porodičnog zakona koji se odnosi na decu bez roditeljskog staranja.
  • Rad na ediciji HRANITELJSTVO (objavljene tri publikacije).

2000 Matematička gimnazija

Pozicija: Predavač psihologije.

1998 Omladinski klub

Pozicija: Voditelj radionica za adolescente.

1996 –1999 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pozicija: Stručni saradnik u nastavi Odeljenja za psihologiju.

1992-1995 RZMZ “Dr Laza Lazarevic” i KBC Srbije

Pozicija: Volonter – praktikuje psihoterapiju i psihodijagnostiku.

Ostalo iskustvo: Poslovi konsultanta2015 UNICEF

Pozicija: Konsultant

§  Angažovana na projektu: Strengthening the justice and social welfare systems to advance the rights of the child to be heard in civil proceedings – u okviru čega senzibilira profesionalce iz pravosudnog sistema o postupanju sa decom u sudskom postupku, bilo da su svedoci ili žrtve nasilja.

2004 Ministarstvo za socijalna pitanja RS

Pozicija: Nezavisni konsultant

  • Učešće u reformskom projektu Razvoj porodičnog smeštaja i usvojenja (deo koji se odnosi na usvojenje).

2002/2003 Save the Children UK i Ministarstvo za socijalna pitanja RS

Pozicija: Nezavisni konsultant

  • Učešće u analizi sistema socijalne zaštite u Srbiji: Design and Scoping Mission on Reform of Social Welfare Policy and Practice in Serbia (autori studije su inostrani i domaći eksperti)Reform of Social Welfare and Practice in the Republic of Serbia” – Contributors were (in alphabetical order): Andrew Bird-Mokoro Ltd, Oxford, Andrew Dunn-Save the Children UK, London, Biljana Bogicevic-Faculty of Economics, University of Belgrade, Branka Radojevic-Independent Consultant, Belgrade, Mary Betley-Mokoro Ltd, Oxford, Mirjana Karleusa-Save the Children UK, Belgrade, Peter Oates-Mokoro Ltd, Oxford, Vesna Ciprus-Independent Consultant, Belgrade, Vladan Jovanovic-Independent Consultant, Belgrade)

Izbor iz dodatnih edukacija

 

2013 – Master trener za tehnike pozitivnog disciplinovanja. Edukator: Prof. dr Joan Durrant, Manitoba University, Canada.

2011Osnovi bihejvioralne analize za razumevanje počinilaca dela seksualne zloupotrebe dece (20 sati). Edukator: Prof. dr Joe Sullivan, forenzički psiholog CEOC-a (London) i profesor Univerziteta u Birmingemu (Birmingham).

2008MasterPRIDE trener (trener trenera) za obuku profesionalaca koji realizuju pripremu hranitelja i usvojitelja po međunarodno priznatom PRIDE programu (130 sati). Edukator: Rob van Pagee-a, Master trener, Eighen Kracht, Holandija.

2007 – Akreditovani PRIDE trener za obuku hranitelja i usvojitelja (102 sata). Edukator: Rob van Pagee-a, Master trener, Eighen Kracht, Holandija.

2006Teorija grupne psihoanalize. Edukator: Dr Malcolm Pines, London.

2004 – Obučena za upravljanje projektnim ciklusom. Edukatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru programa: Fonda za socijalne inovacije.

Novembar 2003/Maj 2004Trening za pripremu hranitelja i usvojitelja (serija treninga). Edukatori: Stručnjaci iz Švedske.

1998 Trening za vođenje radionica (serija treninga). Edukatori: Ljubica Beljanski i PSIHOKOD.

1993-1995Sistemska porodična terapija (110 sati). Edukator: Mr Slavica Magić, porodični terapeut.

1992 Rorschach-ova psihodijagnostička tehnika (170 sati). Edukator: Prof. dr Stojan Cmelić.

 

Izlaganja

 

 

Kongres psihijatara DEAPS (2013). Praćenje ishoda malih domskih zajednica na decu sa smetnjama izmeštene iz ustanove velikog kapaciteta (Kuline).

Sabor psihologa Srbije (2011). Prezentovani rad: ROD – Model procene dece sa smetnjama u razvoju i njihvoih porodica.

Konferencija Transforming Children’s Lives thorough Fostering – Sharing knowledge, research and experiences across Europe organizovan od strane IFCO & University of Sussex, Brighton (2010). Prezentovani rad:Individual Needs to Diversity of Support – Assessment of Special Needs Children.

Konferencija Children and Young People in a Changing World. Ministarstvo za socijalna pitanja Italije i International Association of Anthropologists and Ethnologists (2001, June, Agrigento, Sicily). Prezentovan rad:Programme for Adolescent in Foster Care: Youth Participation.

Konferencija Drama jedne mladosti. Psihoanalitičko društvo Srbije (2001, Maj, Beograd): Prezentovan rad:Socijalno-kompenzatorni program za adolescente na porodičnom smeštaju.

JeziciEngleski – Tečno čita, piše, govori. Ruski – pasivno znanje.
x

Takođe pogledajte

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...