Početna :: Projekti :: TERAPEUTSKO HRANITELJSTVO – NASTAVAK TRETMANA ZA DECU IZ PIT-a U PORODIČNOM OKRUŽENJU

TERAPEUTSKO HRANITELJSTVO – NASTAVAK TRETMANA ZA DECU IZ PIT-a U PORODIČNOM OKRUŽENJU

Program TERAPEUTSKO HRANITELJSTVO – Nastavak tretmana za decu iz PIT-a (Programa intenzivnog tretmana) u porodičnom okruženju ima za cilj unapređenje prosocijalnog ponašanja i socijalizacije dece sa problemima u ponašanju koja su prošla zavodski tretman. Naime, Program intenzivnog tretmana (PIT), koji se sprovodi u Zavodu za vaspitanje dece i omladine – Beograd, postiže izuzetno pozitivne rezultate u resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju. Međutim, značajnu prepreku predstavlja činjenica da mnoga deca po izlasku iz Zavoda odlaze u neadekvatno okruženje/seting, koji ne podržava pozitivne efekte tretmana – vraćaju se u disfunkcionalne biološke porodice ili se smeštaju u ustanove. Nažalost, za mnoge od njih to znači siguran put u delinkvenciju.

Projekat Terapeutsko hraniteljstvo bavi se podrškom smeštanju dece iz PIT-a u posebno pripremljene i selekcionisane hraniteljske porodice radi održanja pozitivnih efekata tretmana. Uključuje osnaživanje hranitelja – u vidu specijalističke obuke i dodatne podrške hraniteljima za prihvat dece, pripremu dece za ulazak u porodicu, procenu ponašanja dece u porodici ROD metodologijom, izradu plana intervencija u saradnji sa detetom i odgajateljima, podršku u realizaciji planova, kao i rad sa školama i drugim važnim akterima iz detetove mreže.

Nosilac projekta FAMILIA – Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci, u partnerstvu sa Zavodom za vaspitanje dece i omladine Beograd i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac pružaju zajednički kontinuiranu podršku deci i porodicama.

 

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije:

  • Prva faza projekta od 01. septembra 2016 do 31. maja 2017.
  • Druga faza od 01. juna 2017 do 30. novembra 2017.
x

Takođe pogledajte

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju (2012) – istraživanje napretka dece koja su izmeštena iz doma Kulina u male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu (u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Beograd i Filozofskim fakultetom Niš). Donator: UNICEF.

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti (2009–2011) – izrada programa individualne (terapijske) podrške deci sa poremećajem ponašanja i/ili privrženosti i njihovim porodicama. Donatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Fond za socijalne inovacije (FSI).

Od individualnih potreba do raznovrsne podrške

„Od individualnih potreba do raznovrsne podrške“ – Procena, metodologija i praksa Svrha i korisnici – Unapređenje efikasnosti sistema dečije zaštite prepoznavanjem potreba najranjivije grupe dece putem dizajniranja, pilotiranja i usavršavanja modela procene koji obezbeđuje fleksibilan pristup u odnosu na detetov/klijentov ...