Početna :: Publikacije :: Knjige :: POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

pomoc_telefonomPrirucnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama, štampan u 500 primeraka.
Godina izdanja: april, 2007. Finansijska podrška: Save the Children, Norway

MITIC, Marija Pomoc telefonom : psihosocijalna podrška telefonom / Marija Mitic, Mirjana Karleuša. - Beograd : Jugoslovenska asocijacija za alternativno porodicno staranje o deci - FAMILIA, 2007 (Beograd : Mladost biro). - 76 str. : ilustr. ; 26 cm Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz vecinu poglavlja. ISBN 978-86-903917-3-8 

Predgovor možete pogledati ovde.

Predgovor

Ova knjiga, koja predstavlja kombinaciju monografije i prirucnika, je možda trebalo da ugleda svetlost dana i mnogo ranije. Za nama je sedmogodišnje iskustvo u realizaciji psihosocijalne podrške hraniteljskim porodicama putem telefona. Važno je napomenuti da smo sa realizacijom ove vrste programa otpoceli mnogo pre nego što je takva vrsta (slicne) usluge definisana u okviru reformskih projekata i u skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Dakle, bili smo pretece u definisanju, formiranju i testiranju ove vrste usluge. U vreme otpocinjanja ovog programa realizovane su slicne usluge, uglavnom tipa SOS telefona za prevenciju suicida i prvi koraci za žrtve porodicnog nasilja. Iskustvo steceno u realizaciji Psihosocijalne podrške telefonom u Beogradu ukazalo je na moguce višestruke koristi takvog programa. Ciljevi definisani na pocetku realizacije programa (17. maj 1999. godine) su još uvek naši osnovni principi kojih se pridržavamo.

Knjiga je nastala zahvaljujuci rezultatima eksterne evaluacije naših projekata „Jednake mogucnosti za sve – nacionalni program podrške hraniteljstvu u Srbiji“ i „Korak dalje“, programu psihosocijalne podrške deci i mladima na porodicnom smeštaju, kao i procesu strateškog planiranja, koji su nam znacajno pomogli da uz pomoc spoljašnjih eksperata procenimo dosadašnje ukupno iskustvo, kapacitete organizacije kao što je naša i pravce buduceg razvoja. Programu psihosocijalne podrške telefonom je u svakoj od procena dodeljivano znacajno mesto u koncipiranju i realizaciji programa Asocijacije FAMILIA zahvaljujuci iskustvu i uvidu u stvarne potrebe hranitelja, dece na porodicnom smeštaju i njihovih porodica u celini. Sa druge strane, procenjeno je da izdavanje strucnih publikacija može znacajno da doprinese buducem razvoju Asocijacije.

Zahvaljujuci ovim argumentima, kao i ciljevima projekta „Jednake mogucnosti za sve – nacionalni program podrške hraniteljstvu u Srbiji“ obezbedili smo znacajnu finansijsku i strucnu podršku donatora Save the Children Norway, Kancelarija za jugoistocnu Evropu u Sarajevu i tako su se konacno stekli svi uslovi za izdavanje ove knjige.

Zanimljivo je spomenuti da je polovinom novembra 1999. godine tadašnji regionalni predstavnik Save the Children, sa kancelarijom u Budimpešti, gda Signe Skare, upoznala i prvi put posetila ovu Asocijaciju, upravo zahvaljujuci programu „Pomoc telefonom“ (PT), tokom prisustva na redovnom nedeljnom sastanku tima saradnika, cime je prakticno zapoceta višegodišnja saradnja.

Jedan od ciljeva ovog prirucnika je i da kao omaž posvedoci o jednom izuzetnom postignucu grupe strucnjaka pri NVO FAMILIA, zahvaljujuci cijem posvecenom nastojanju program „Pomoc telefonom“ uspešno funkcioniše više od sedam i po godina bez prekida. Program je nastao u posebnim okolnostima koje nisu dopuštale detaljno osmišljavanje i pripremu – a njegova višegodišnja realizacija ukazala je na potrebu za nevelikim prilagodavanjima i poboljšanjima „u hodu“. Po svoj prilici, razlog za to je što su tokom višegodišnje realizacije programa pažljivo slušane, prepoznavane i potrebe korisnika i dinamicne promene prilika u ovoj oblasti i okruženju. To takode potvrduje ideju da dobra i cestita namera, uz profesionalizam koji podrazumeva veliko znanje i visoke standarde kvaliteta, kao i nepresušni entuzijazam saradnika daju poseban rezultat!

Program PT, na nacin kako ga FAMILIA koncipira i reazlizuje, usmeren je prevashodno na hraniteljske porodice, na porodice usvojilaca (i u znatnoj meri) i na decu zbrinutu u njima. Uvereni smo da program ima karakteristike univerzalnosti odnosno široke primenljivosti. Zato smatramo da se ovaj program može uspešno primenjivati i za brojne druge osetljive kategorije stanovništva (npr. stara lica, samohrane majke i dr.).

Knjiga je namenjena prvenstveno strucnjacima u oblasti socijalne zaštite, ali i svima onima koji procenjuju da ima potrebe i žele da organizuju ovakvu vrstu podrške primenljive na mnoge ciljne grupe u stanju potrebe. Posebnu pažnju bi, svakako, trebalo posvetiti mogucim modifikacijama programa u svakoj lokalnoj zajednici zavisno od raširenosti hraniteljstva (broj hraniteljskih porodica) i iskustva u toj oblasti, broja strucnjaka i volontera koji su zainteresovani za ovu vrstu aktivnosti, prostora i materijalnih mogucnosti. Knjiga može da posluži kao osnova za edukaciju u cilju uspostavljanja i realizacije ove vrste programa.

Pregled iskustva, ciljeva, metodologije i nalaza o efikasnosti programa deo su ukupne pripreme za njegovu akreditaciju, kada za to dode vreme.

Prateci tok reformskih zahvata u oblasti socijalne zaštite u Srbiji, i program i prirucnik korespondiraju i koncepcijski i terminološki s profilisanjem hraniteljstva (porodicnog smeštaja) kao usluge socijalne zaštite, s uredivanjem standarda kvaliteta i povecanjem broja aktera na sceni davalaca usluga. U trenutku kada prirucnik predajemo u štampu, kroz aktuelne aktivnosti države, hraniteljstvo dospeva u žižu profesionalne pažnje, upravo po svojim osobinama i mogucnostima koje pruža i zaslužuje!

Autori zahvaljuju na doprinosu koji su svojim sugestijama, iskustvima i pripremljenim podacima pružili saradnici-pomagaci: Milica Popovic, Vana Kostenjak, Vera Babic, Olivera Vico, Vesna Radoicic-Milic, Angelina Miljkovic, Emina Ilic, Kosara Petrušic, Gordana Miladinovic i Branka Radojevic, kao i Dragana Pavlovic i Dragana Karleuša.

Posebnu zahvalnost dugujemo hraniteljima i deci koji su nas grejali u uverenju da je ova vrsta podrške neophodna.

x

Takođe pogledajte

Svako ima nekog koga nema

Priručnik je namenjen svima onima koji su otvoreni za nova iskustva. Imali smo u vidu iskusne stručnjake koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja (bez obzira na stručni profil, vrstu institucije u kojoj rade ili oblik zaštite koji praktikuju) ...

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ...

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.