Početna :: Dokumenti :: Marija Mitić – stručna biografija

Marija Mitić – stručna biografija

 

Ime i prezimeMarija Mitić
Datum rođenja10. 07. 1948
Mesto rođenjaOsijek, bivša Jugoslavija
Obrazovanje            Osnovna i srednja škola završene u Osijeku

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9, 25 (1972)

Akademske tituleMagistrirala na Filozofskom fakultetu, sa tezom Terapija alkoholizma, proces i efekti (1988)

Doktorirala na Filozofskom fakultetu, sa tezom Porodica i stres – njegove osobenosti i načini prevladavanja (1996)

U zvanje docenta izabrana 1997

U zvanje vanrednog profesora izabrana 2002.

Radno iskustvoInstitut za alkoholizam i narkomanije u Beogradu, kao klinički psiholog 1972 do 1982 (psihodijagnostika, psihoterapije, prevencija i istraživanje u oblasti alkoholizma)

 Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1981. Predmeti:Klinička psihologiju sa psihodijagnostikom, Psihologija porodice i na postdiplomskim studijama: Klinički metod procene i Etička i kritička pitanja u kliničkoj psihologiji i Zdravstvena psihologija

Filozofski fakultet u Banjoj Luci kao gostujući profesor od 1996– 2003

Predmeti: Klinička psihologija i Psihodijagnostika, Inovacije na postdiplomskom studiju iz Mentalnog zdravlja u zajednici.

Upravnik Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu od 2009-2012

Istraživački rad  U raznim oblastima kliničke psihologije: psihodijagnostika (provera, standardizacija i konstruisanje tehnika), psihoterapija (evaluacija efekata psihoterapije alkoholizma), a poslednjih godina predmet istraživanja je porodica (osobenosti, način procene, porodica pod rizikom). Ovim temama bavila se u okviru Instituta za psihologiju u okviru projekata:

-Pojedinac i grupa u uslovima socijalne tranzicije 1996-2000 (rukovodilac potprojekta Kliničke katedre)

-Funkcionisanje sistema socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja (u partnerstvu sa Save the Children UK Bgd. i Ministarstvom za socijalna pitanja) 2001/2002 god. kao član projektnog tima)

-Procesi formiranja novih kompetencija i obrazaca ponašanja u društvu koje se menja 2002-2005 (rukovodilac potprojekta Kliničke katedre)

-Psihološki problemi i promene u socijalnom kontekstu; potprojekat Kliničke katedre: Savremena pitanja mentalnog zdravlja (rukovodilac potprojekta) od 2006.

·        Sa Josipom Bergerom i Milanom Markovićem autor je standardizacije Vekslerevog individualnog testa inteligencije za odrasle kao rezultat obimnog istraživačkog projekta.

·        Član je autorskog tima za srpsku standardizaciju nove forme svetski najprestižnijeg individualnog testa za merenje inteligencije WAIS IV, kao i skale za procenu pamćenja WMS od 2015. godine

·        Mentor u brojnim istraživačkim radovima studenata na master i doktorskom nivou studija (blizu 10 doktoranata odbranili disertacije pod njenim mentorstvom)

Objavljene knjige·        Porodica i stres-između poraza i nade (monografija), 1997

·       Deca na ranom uzrastu u hraniteljskim porodicama/Early childhood development of foster children sa Ksenijom Kondić, 2002

·        Klinička psihologija  sa J. Bergerom ur.(2007)

·        Hraniteljstvo kao izazov-hraniteljstvo dece sa posebnim potrebama sa saradnicima (2006), Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci FAMILIA, Beograd  (monografija)

·       Pomoć telefonom-Psihosocijalna podrška putem telefona sa M. Karleušom (2007)

·       Klub hranitelja – od samopomoći do društvenog angažmana sa Lj. Jovanović i J. Gvozdenović (2007)

·       Dete sa smetnjama u razvoju – potrebe i podrška (2011), urednik i autor nekoliko poglavlja

·       Model ROD – za procenu potreba dece sa smetnjama u rzavoju i njihovih porodica,rukovodilac autorskog tima i jedan od autora (2011)

·       Deca sa teškoćama- preporuke za procenu i podršku sa B. Radojević (2014)

 

Objavljeni radovi     U časopisima Psihologija, Socijalna misao, Aktuelnosti, Psihološka istraživanja, Global bioethics problemi di bioetica , International Institute for the study of man.

Autor brojnih poglavlja u više knjiga iz oblasti (u 3 knjige iz kliničke  psihologije, 5 knjiga iz oblasti zaštite dece bez roditeljskog staranja, i  u po jednoj iz oblasti problema i zaštite dece sa posebnim potrebama, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja, primene psihologije u                               zajednici na oblast socijalne zaštite dece sa posebnim potrebama)

 

Recenzent za brojne časopise iz psihologije (bila recenzent za radove za sve časopise) kao i srodnih nauka.

 

KonferencijeBrojna saopštenja na stručno-naučnim skupovima psihologa i organizovala niz rasprava na istim skupovima (porodica, socijalna inteligencija, problem merenja promena u psihologiji, etička pitanja u praksi psihologa), saopštenja na međunarodnim skupovima iz oblasti alternativnog porodičnog staranja o deci (Štokholm, Budimpešta, Agriđento-Italija, Tuzla-Bosna i Hercegovina, Brčko-BiH.)

Izlagač po pozivu ili edukator na brojnim stručnim skupovima kao i master studijama psihologa koje se bave temama, odnosno primenom  kliničke psihologije ili psihologije u oblasti socijalne zaštite.

Podaci relevantni za oblast zaštite dece bez adekvatnog roditeljskog staranja i dece sa teškoćama·        Jedan od osnivača i predsednik upravnog odbora Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA

·        Koncipirala ili učestvovala u koncipiranju gotovo svih programa Asocijacije.

·        Rukovodila mnogim programima/projektima Familije od kojih izdvaja: Hraniteljstvo dece sa posebnim potrebama-I JA SAM DETE (2005/6, SIF) i „Jednake mogućnosti za sve-nacionalni prorgram podrške hraniteljstvu u Srbiji (SC Norway) koji je trajao 8 godina i „Nevidljivo siromaštvo  i načini njegovog ublažavanja u hraniteljskim porodicama na području Beograda“ ( 2002, IOCC).

·        Konsultant  (i edukator) SC UK, kancelarija u Beogradu na projektu PROMOCIJA HRANITELJSTVA U BEOGRADU U periodu 1996-2003 god.

·        Konsultant na projektu PROMOCIJA HRANITELJSTVA U CRNOJ GORI, SC UK; Podgorica od 1999-2004. god.

·        Član istraživačkog tima i saradnik na knjizi Deca bez roditeljskog staranja (funkcionisanje sistema njihove zaštite)

·        Član projektnog tima Ministarstva za socijalna pitanja Strategija razvoja porodičnog smeštaja u Srbiji (2001-2003)

·        Član ekspertske grupe reformskog projekta Ministarstva za socijalna pitanja, Integrisani reformski projekti Transformacija institucija za smeštaj dece i omladine u Srbiji i razvoj alternativnih oblika zaštite– elaborat: Usluge u socijalnoj zaštiti – Savetodavno terapijske usluge (2005)

·        Autor  dva programa (sa saradnicima ) naručena od Ministarstva za socijalna pitanja Program  pripreme hranitelja i Program praćenja i podrške hraniteljima  koji su prezentirani na edukaciji beogradskog tima za realizaciju projekta u novembru 2002. god.

·        Supervizoriedukator (i konceptualizacija ukupne edukacije) na projektima Fonda za socijalne inovacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike uz finansijsku podršku Evropske agencija za rekonstrukciju i UNDP.

  • Program psihosocijalne podrške usvojiteljskim porodicama (nosilac Asocijacija za alternativno porodično staranja o deci-FAMILIA) 2005-2006
  • Detetov krug (nosilac Gradski centar za socijalni rad) 2005-2006
  • I mi imamo pravo na porodicu – Model optimalnog načina zaštite institucionalno zbrinute dece (dom za decu i centar za socijalni rad, Aleksinac) 2007
  • Korak bliže porodici (dom za decu i centar za socijalni rad, Kragujevac) 2007
  • Unapređenje postojećih i razvoj novih oblika hraniteljstva i priprema dece za izlazak iz institucijalne zaštite  na pomoravskom regionu (nosilac centar za socijalni rad Paraćin) 2007

·        Rukovodilac istraživačkog tima: Kvalitativno istraživanje potreba dece sa teškoćama u biološkim i hraniteljskim porodicama,Familia uz podršku UNICEF, 2010

·        Član tima – metodolog i istraživač: Podrška socijalnoj inkluziji dce sa teškoćama – Efekti malih domskih zajednica na kvalitet života i dobrobit dece sa komplesknim i ozbiljnim teškoćama koja su premeštena iz velike institucije kao što su Kuline – studija praćenja; Familia uz podršku UNICEF, 2012

Jedan od autora i edukator za akreditovane programe kod Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu:

·        Od procene potreba ka efikasnoj podršci Edukacija za primenu modela procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

·        Program podrške deci sa problemima u ponašanju

Funkcije u relevantnim institucijama soc. zaštite·        Član Upravnog odbora Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu od 2011-2013

·        Član Stručnog saveta Komore zaposlenih u scojalnoj zaštiti od 2014-2016 godine

Dodatne edukacije 

Brojne edukacije iz hraniteljstva, upravljanja projektima, javnog zastupanja i lobiranja, prava deteta, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja itd.

 

Kompetencije 

Edukacija, istraživanje, supervizija u oblasti kliničke psihologije i psihologije u socijalnoj zaštiti.

 

x

Takođe pogledajte

Milena Mirić – stručna biografija

Opšti podaciRođena 16.03.1989. u Beogradu milena@familia.org.rs mileeena.miric@gmail.comObrazovanjeMaster psiholog. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, smer: Psihologija obrazovanja  (2014 – Feb 2016)Diplomirani psiholog, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikaciju, Odeljenje za psihologiju (2008 – 2012)Zemunska gimnazija (2004 – ...

Profesionalci

Familija je tokom celokupnog delovanja pružala usluge komplementarne sistemu socijalne zaštite i njegovim institucijama. Danas Familija, zahvaljući iskustvu u oblasti kao i akreditovanim programima, nastavlja edukaciju zainteresovanih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite (procena potreba i podrška deci iz posebno ranjivih ...

Deca i porodice

Asocijacija FAMILIA pruža podršku deci i njihovim biološkim, usvojiteljskim ili hraniteljskim porodicama

Poziv na saradnju

Potsećamo da u Srbiji trenutno ima oko 3300 hraniteljskih porodica i 4200 dece na hraniteljstvu. Međutim, postoji još znatan broj dece svih uzrasta kojima je potrebna ljubav i nega u drugoj porodici. Iako u procesu reforme socijalne zaštite, sistem, odnosno ...