Početna :: Akreditovani programi :: PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE

PROCENA POTREBA RADI EFIKASNE PODRŠKE Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica – ROD (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod rednim brojem 108)

Autori: Prof. dr Marija Mitić, Branka Radojević, Prof. dr Vera Rajović, Prof. dr Sulejman Hrnjica, Maida Stefanović.

 

Program obezbeđuje sticanje znanja i veština za kompetentnu procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica radi definisanja i planiranja adekvatnih vidova podrške (prioriteta i intenziteta) kroz primenu odgovarajućih instrumenata ROD modela za procenu. Program se odnosi na oblast dece i mladih sa smetnjama u razvoju i problemima u ponašanju smeštenim u hraniteljske/usvojiteljske i biološke porodice.

 

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA: Pored opštih znanja koja se tiču razvoja deteta, afektivnog vezivanja i  roditeljskih/odgajateljskih kompetencija, Program obezbeđuje polaznicima sticanje posebnih veština i znanja, a odnose se na vođenje intervjua sa odgajateljima i detetom, opservaciju, procenu potreba i snaga, kao i i veštine za integrisanje podataka i izradu individualnih planova podrške.

Obuka traje 20 sati i sastoji se od trodnevnog treninga i jedne supervizije.

Program mogu da pohađaju stručnjaci centara za socijalni rad, VII stepen stručne spreme humanističkih nauka (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi) sa radnim iskustvom u socijalnoj zaštiti iznad godinu dana.

Svaki polaznik koji ispuni uslove za dobijanje licence uz sertifikat dobiće primerak baterije instrumenata ROD i monografiju: DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Štampanje instrumenata i publikacije finansirala je Evropska unija.