Početna :: Akreditovani programi :: Deca sa problemima u ponašanju

Deca sa problemima u ponašanju

Deca sa problemima u ponašanju – Vaninstitucionalna podrška deci izloženoj dugotrajnoj traumatizaciji, zanemarivanju i zlostavljanju (akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod rednim brojem 109). Autori: dr Branka Radojević, Maida Stefanović, prof. dr Vera Rajović, prof. dr Marija Mitić.

Program unapređuje kompetencije stručnjaka za pružanje podške deci koja, usled izloženosti dugotrajnoj traumatizaciji, zanemarivanju ili zlostavljanju, ispoljavaju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcionisanju. Programom se stvaraju uslovi za razvoj terapeutskog hraniteljstva, a krajnji korisnici su deca i mladi sa teškoćama u ponašanju i njihove porodice (hraniteljske/usvojiteljske/biološke).

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA: Pored opštih i posebnih znanja i veština koja omogućavaju razumevanje nastanka poremećaja ponašanja i individualno planiranje intervencija, program obezbeđuje stručnjacima ovladavanje specifičnim metodama i tehnikama za preoblikovanje nepoželjnog ponašanja i sticanje prosocijalnih veština, kao i pružanje grupne podrške deci i njihovim odgajateljima.

Obuka traje 39 sati i sastoji se iz dva treninga (jednog dvodnevnog i jednog tro i po dnevnog) i 2 supervizijska sastanka.

Program mogu da pohađaju stručnjaci centara za socijalni rad, VII stepena stručne spreme humanističkih nauka (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi) sa radnim iskustvom u socijalnoj zaštiti od tri i više godina.

Svaki polaznik koji ispuni uslove za dobijanje licence uz sertifikat dobiće i primerak zbornika: HRANITELJSTVO KAO IZAZOV, finansiranog od strane Republike Srbije i Evropske unije kroz Evropsku agenciju za rekonstrukciju.