DOBRODOŠLI NA FAMILIA.ORG.RS.! IF YOU WANT TO CONTINUE IN ENGLISH, PRESS  ENGLISH

~ Publikacije ~

Knjige

Pronađi:

 

     

 



 

DECA SA TEŠKOĆAMA : preporuke za procenu i podršku

Godinja izdanja: 2014 Finansijska podrška EU

Publikaciju možete preuzeti ovde

Finansijska podrška





DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU: potrebe i podrška


Publikacija koja je pred vama predstavlja rezultat gotovo dvogodišnjeg bogatog iskustva stečenog u traganju, koncipiranju i promišljanju modela za procenu potreba dece sa smetnjama u razvoju, dizajniranju i pilot-primeni instrumenata, kao i obučavanju pedesetak stručnjaka socijalne zaštite. Sva iskustva stečena su tokom izvođenja projekta Od individualnih potreba do raznovrsne podrške - procena, metodologija i praksa. Ovaj projekat deo je projekta Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa koji sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a uz podršku EU.
Godina izdanja: 2011. Finansijska podrška: UNICEF, EU
Monografiju u pdf formatu, veličine 4.8MB možete da preuzmete odavde.

***

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana


Publikacija je namenjena stručnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan način prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas već definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema čijoj su održivosti mnogi bili skeptični, ali su ih hranitelji i stručnjaci svojom posvećenošću u osnivanju i aktivnosti demantovali.
Godina izdanja: 2007. Finansijska podrška: Save the Children, Norway
Predgovor možete pogledati ovde

***

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom


Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama, štampan u 500 primeraka.
Godina izdanja: april, 2007. Finansijska podrška: Save the Children, Norway
Predgovor možete pogledati ovde.

***

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama


Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama, štampan u 500 primeraka.
Godina izdanja: januar, 2007. Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike - Fond za socijalne inovacije
Uvod možete da pogledate ovde.

***

BUKVAR HRANITELJSTVA


Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.
Godina izdanja: 2002. Finansijska podrška: UNICEF
Uvodnu reč možete da pogledate ovde

***

 

 

 

 

 

 

izradu sajta finansijski je podržala EU