Početna :: Publikacije :: Knjige :: KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

KLUB HRANITELJA: Od samopomoći do društvenog angažmana

klub_hraniteljaPublikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ih hranitelji i strucnjaci svojom posvecenošcu u osnivanju i aktivnosti demantovali.

Godina izdanja: 2007.

Finansijska podrška: Save the Children, Norway

MITIC, Marija Klub Hranitelja : od samopomoci do društvenog angažmana / Marija Mitic, Ljubiša Jovanovic, Jadranka Gvozdenovic ; poseban doprinos Zorica Sorak. - Beograd : Jugoslovenska asocijacija za alternativno porodicno staranje o deci - FAMILIA, 2007 (Beograd : Mladost biro). - 59 str. : ilustr. ; 26 cm Tiraž 500. - Napomene uz tekst. ISBN 978-86-903917-4-5 

Predgovor možete pogledati ovde

Predgovor

Jacanje gradanskog društva poslednjih je godina jedan od imperativa za stvaranje preduslova za funkcionisanje države/društva, koja ce uspevati optimalno da zadovolji potrebe svojih gradana. Da bi se do toga stiglo, neophodno je jacanje svesti gradana, znanja i veština za aktivno ukljucivanje i jasno prenošenje poruka o potrebama. U sklopu ovog opšte zagovaranog trenda, u sistemu socijalne zaštite promoviše se, pored aktivnog ucestvovanja korisnika zaštite, razvijanje i negovanje partnerstva izmedu strucnjaka i korisnika, kao i svih znacajnih aktera.

Hraniteljstvo je jedan od alternativnih porodicnih oblika zbrinjavanja dece bez adekvatnog roditeljskog staranja, a hraniteljska porodica postaje zamena za biološku porodicu deteta. Od hranitelja se ocekuje da detetu pruže optimalne uslove za razvoj i ostvarenje prava koja su mu do tada bila grubo uskracivana. Briga o deci lišenoj adekvatnog roditeljskog staranja nosi niz izazova zavisno od faze u procesu hraniteljstva (ulazak deteta u porodicu, prilagodavanje, napuštanje biološke porodice), a posebno izazova u fazama razvoja deteta. Pri tome, moramo imati na umu da se radi o deci posebno osetljivoj i opterecenoj mnogim bolnim iskustvima iz prošlosti, kao i to da izvestan broj hranitelja i nema roditeljskog iskustva.

Osim dece i hranitelja, biološki roditelji deteta, strucnjaci socijalne zaštite i najbliže okruženje (pored porodicnog), a najcešce ga definišemo kao lokalna zajednica, važni su cinioci za prilagodavanje deteta novom porodicnom životu, prevladavanju teškoca i uspešnom daljem razvoju.

Kako da hranitelji sa svim ovim izazovima izadu na kraj i uspeju, pored osnovnih uslova i brige za njegovo zdravlje, vaspitanje, psihološku dobrobit itd., da obezbede za dete prijateljski naklonjenu sredinu. Jacanje i razvijanje sposobnosti za hraniteljstvo putem sticanja znanja i veština i razmene iskustava, negovanje osecanja pripadnosti grupi slicnih sebi i oslanjanje na njenu podršku u ostvarivanju detetovih specificnih potreba i opštih prava, moguce je na više nacina. U ovoj knjizi cemo prikazati jedan od oblika organizovanja i aktivnosti, za koji na osnovu dugogodišnjeg iskustva smatramo da može da izade u susret realizaciji svih ovih potreba i, povrh svega, da pomogne strucnjacima socijalne zaštite da poboljšaju pracenje i podršku odvijanju hraniteljstva na racionalan i višestruko korisan nacin. Klub hranitelja predstavlja upravo jedan od vidova komplementarne podrške tradicionalnim uslugama socijalne zaštite. Klub radi po metodima samopomoci i u principu okuplja osobe sa istom vrstom teškoce ili izazova.

Asocijacija za alternativno porodicno staranje o deci FAMILIA je vec na samom pocetku svoga delovanja (1999. g.) koncipirala i otpocela sa aktivnostima te vrste, da bi kasnije prenosila koncept i iskustva svim zainteresovanim osobama. Danas sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da su zahvaljujuci podsticaju Asocijacije ili njenom konceptu na teritoriji Beograda osnovana tri kluba hranitelja, a u široj Srbiji osam. Neki su prerasli u udruženja gradana u nameri da se njihov glas bolje i dalje cuje i da bi im delovanje u lokalnoj zajednici bilo efikasnije.

Pored Kluba hranitelja, treba naglasiti da jednako dugo razvijamo i aktivnosti Kluba za decu i mlade na porodicnom smeštaju.

Klubom hranitelja, psihosocijalnom podrškom putem telefona, glasilom „Vodic za hraniteljstvo”, publikacijom „Bukvar za hraniteljstvo” i realizovanim posebnim edukacijama za javno zastupanje i partnerstvo, FAMILIA je zaokružila ponudu raznovrsne, komplementarne podrške hraniteljskim porodicama.

U ovoj publikaciji prikazacemo kako se ideja razvijala, a iskustva akumulirala, koji su osnovni principi/koraci za koje smatramo da ih treba poštovati u osnivanju i daljoj aktivnosti Kluba, gde smo danas i koje su perspektive.

Publikacija je namenjena strucnjacima socijalne zaštite, ali i hraniteljima, kao svojevrstan nacin prenošenja iskustva, primera dobre prakse i zagovaranja ove vrste aktivnosti, a danas vec definisane usluge u sistemu socijalne zaštite, prema cijoj su održivosti mnogi bili skepticni, ali su ih hranitelji i strucnjaci svojom posvecenošcu u osnivanju i aktivnosti demantovali. S obzirom na prethodno receno, svi su razlozi u prilog odluke da ovu publikaciju zajedno sacine oni koji su Klub hranitelja koncipirali, razvijali njegove aktivnosti i ciljeve, kao i oni koji sa njim „dišu“ svakodnevno.

Ova publikacija, pored pregleda i prikaza dosadašnjeg iskustva treba da posluži kao osnova za edukaciju buducih zainteresovanih, kao i akreditaciju ovog programa, odnosno svojevrsne usluge.

Uredivaci i autori ove publikacije zahvaljuju brojnim saradnicima ceneci njihov doprinos kao dragocen u pružanju celovite slike o tome šta je Klub hranitelja, koji su mu osnovni zadaci i kakve su perspektive.

Ova publikacija, kao ni prethodna dvogodišnja podrška osnivanju i razvijanju klubova hranitelja u Srbiji ne bi bili moguci bez finansijske i strucne podrške projektu „Jednake mogucnosti za sve – nacionalni program podrške hraniteljstvu u Srbiji“, koju je obezbedila Kancelarija za jugoistocnu Evropu u Sarajevu Save the Children Norway.

x

Takođe pogledajte

Svako ima nekog koga nema

Priručnik je namenjen svima onima koji su otvoreni za nova iskustva. Imali smo u vidu iskusne stručnjake koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja (bez obzira na stručni profil, vrstu institucije u kojoj rade ili oblik zaštite koji praktikuju) ...

HRANITELJSTVO KAO IZAZOV: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama

Priručnik je namenjen organizacijama i profesionalcima koji žele da razviju program podrške hraniteljskim porodicama, naročito onima sa decom sa posebnim potrebama Finansijska podrška: UNDP, Ministarstvo rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

POMOĆ TELEFONOM: Psihosocijalna podrška telefonom

Priručnik je namenjen profesionalcima koji žele da razviju program podrške telefonom hraniteljskim porodicama

Bukvar hraniteljstva

Bukvar hraniteljstva namenjen je za unapređivanje kapaciteta hranitelja i štampan je u 3000 primeraka. Ovaj prirućnik je štampan 2002. godine i distribuiran svim hraniteljskim porodicama u Srbiji, kao i stručnjacima koji se bave zaštitom dece bez roditeljskog staranja u Srbiji i Crnoj Gori.