Početna :: Projekti :: Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju
A little boy hugs his father's hand

Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju

U aprilu 2013. godine, FAMILIA je započela sa realizacijom projekta Inkluzija romske i dece sa smetnjama u razvoju (razvojnim, emocionalnim i teškoćama u ponašanju) koji finansijski podržava Evropska unija.

Cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i poštovanja ljudskih prava dece sa teškoćama kroz jačanje kompetencija predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama i ujednačavanje standarda procene potreba dece i porodica.

Projektom je predviđeno da 60 čalanova inter-resornih komisija, predstavnika socijalne zaštite bude licencirano za primenu holističkog modela procene ROD, a da time i 60 dece i porodica dobije direktnu podršku. Među njima su romska deca, deca sa smetnjama u razvoju, deca sa teškoćama u emocionalno-socijalnom razvoju i ponašanju i deca bez roditeljskog staranja. Takođe, od projekta dobit imaju i socijalni radnici i drugi stručnjaci koji se bave decom, zatim biološke, usvojiteljske i hraniteljske porodice, kreatori socijalne politike i društvo u celini.

Nakon završetka projekta, predstavnici socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama na području cele Srbije biće obučeni za primenu ROD metodologije procene, čime se omogućava standardizacija procene potreba dece koja imaju potrebu za dodatnom podrškom i njihovih porodica i obezbeđuje osnova za planiranje adekvatne podrške. Ovim se obezbeđuju uslovi za poboljšanje socijalne inklizije i poštovanje ljudskih prava te dece.

Pored obuke predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama, rezultat projekta je i štampanje publikacije Deca sa teškoćama – preporuke za procenu i podršku namenjene kako članovima IRK, tako i svim stručnjacima koji rade sa decom. Grupa autora koja ima dugogodišnje iskustvo u praktičnom radu sa decom sa različitim vrstama teškoća u knjizi daje praktične smernice o tome kako prepoznati teškoću kod deteta i kako pružiti adekvatnu podršku.

Predviđeno vreme trajanja projekta je 12 meseci.

x

Takođe pogledajte

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene

Obuka predstavnika socijalne zaštite u svim inter-resornim komisijama u Srbiji za primenu ROD modela procene dece i porodica (2011-2014)

ALEN

ALEN – Mreža podrške za samostalni život (2011–2013) – osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja za osamostaljivanje. Međunarodni projekat 4 zemlje (Srbija, Mađarska, Hrvatska i Austrija). Donator: Evropska unija.

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju

Podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju (2012) – istraživanje napretka dece koja su izmeštena iz doma Kulina u male domske zajednice u Nišu, Aleksincu i Negotinu (u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Beograd i Filozofskim fakultetom Niš). Donator: UNICEF.

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti

Podrška deci sa poremećajima ponašanja i/ili privrženosti (2009–2011) – izrada programa individualne (terapijske) podrške deci sa poremećajem ponašanja i/ili privrženosti i njihovim porodicama. Donatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Fond za socijalne inovacije (FSI).